Yuriy V Pidpruzhnykov, Valerii E Sabko, Volodymyr V Iurchenko and Igor A Zupanets

Bioanalytical laboratory “Clinfarm”, 3,  Shevchenko Street, Irpin, Kiev Oblast, 08200, Ukraine

National University of Pharmacy, 27 Pushkinskaya Street, Kharkiv, 61057, Ukraine

 

- «Bioequivalence & Bioavailability». - Volume 5(4): 185-190 (2013) – 185

Share in social networks:
Attachment: UPLC-MS-MS quantification of fenspiride in human plasma - JBB-2013